ศาลพระพรหมโมเดิร์น

ศาลพระพรหมโมเดิร์น (Modern PhraPhrom Shrine)

ในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระพรหม เป็น 1 ใน 3 มหาเทพ หรือที่รู้จักกันในนามเรียกว่า ตรีมูรติ อันประกอบด้วย พระนารายณ์ พระอิศวร และพระพรหม ที่ถือว่าเป็นผู้สรรค์สร้างสรรพสิ่งในโลก รวมถึงสวรรค์และมนุษย์

รูปลักษณ์ของพระพรหมมี 4 พักตร์ (หน้า) 4 กร (มือ) หรือบางที่ก็ว่ามี 8 กร ถือศาสตราวุธ ได้แก่ ธารพระกร (ไม้เท้า) หม้อน้ำ คัมภีร์ และดอกบัว มีลูกประคำคล้องพระศอ (คอ) มีหงส์เป็นพาหนะ นอกจากศาสตราวุธดังที่กล่าวมาแล้วนั้น พระพรหมยังมีศาสตราวุธอื่น ๆ อีก เช่น ธนู หอก กระจก สังข์ ดาบ มีด คทา จักร หรือเครื่องดนตรีต่าง ๆ ตามแต่ช่างจะสร้างสรรค์ขึ้นมา

โดยพระองค์ถือเป็นเทพที่มีคุณธรรมสูงสุด เปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ทรงรับฟังคำอธิษฐานของผู้ศรัทธาเสมอ หากผู้บูชาเป็นผู้หมั่นกระทำความดี มีจิตใจเอื้ออารี ก็จะได้รับการบันดาลพรให้มีแต่ความสุขและสมหวัง