นโยบายการรับเปลี่ยน-คืนสินค้า (Refund and Returns Policy)

นโยบายการรับเปลี่ยน-คืนสินค้า(Refund and Returns Policy)

ท่านสามารถเปลี่ยน คืนสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการ (นับจากวันที่ระบุในใบส่งสินค้า) โดยมีเงื่อนไขในการรับเปลี่ยน-คืน-ซ่อมสินค้าดังต่อไปนี้

– การขอเปลี่ยน-คืนสินค้าในกรณีที่ทาง สุวัฒน์การช่าง จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดที่ท่านทำการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด มีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน-คืนดังต่อไปนี้
สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย (สภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดหีบห่อใดๆทั้งสิ้น)
ลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทาง สุวัฒน์การช่าง ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าต่างจังหวัด ทาง สุวัฒน์การช่าง ยินดีที่จะรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้า พร้อมดำเนินการส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่าน(โดยการส่งคืนจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ สุวัฒน์การช่าง กำหนดเท่านั้น)

– การขอเปลี่ยน-คืนสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดในระหว่างการจัดส่ง
ลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทาง สุวัฒน์การช่าง ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าต่างจังหวัด ทาง สุวัฒน์การช่าง ยินดีที่จะรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้า พร้อมดำเนินการส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่าน(โดยการส่งคืนจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ สุวัฒน์การช่าง กำหนดเท่านั้น)

– การขอเปลี่ยน-คืนสินค้าในกรณีอื่นๆนอกเหนือจากกรณีข้างต้น มีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน-คืนดังต่อไปนี้
สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย (สภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดหีบห่อใดๆทั้งสิ้น)
ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
สุวัฒน์การช่าง ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าแต่เพียงผู้เดียว

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-326-6484 หรือ LINE: @suwatkarnchang

การขอรับเงินค่าขนส่งคืน ในกรณีส่งคืนสินค้าตามเงื่อนไข สุวัฒน์การช่าง
การขอรับคืนเงินค่าส่งสินค้า ท่านจะต้องส่งเอกสารมาให้ สุวัฒน์การช่าง ที่ suwatkarnchang@gmail.com
สำหรับลูกค้าบุคคล

ใบเสร็จการชำระเงินค่าส่งสินค้า 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
สำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (โดยชื่อในสำเนาบัตรประชาชนและชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น)
สำหรับลูกค้าองค์กร

ใบเสร็จการชำระเงินค่าส่งสินค้า 1 ฉบับ
สำเนาหน้าสมุดบัญชี 1 ฉบับ (โดยชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อบริษัทของท่านในใบกำกับภาษีเท่านั้น)
ทาง สุวัฒน์การช่าง จะโอนค่าขนส่งคืนตามหมายเลขบัญชีที่ท่านได้ส่งมาเท่านั้น
ค่าขนส่งจะถูกโอนคืนภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่ สุวัฒน์การช่าง ได้เอกสารครบถ้วน
สุวัฒน์การช่าง ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการขอรับเงินค่าขนส่งคืนแต่เพียงผู้เดียว
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนมีการส่งคืนสินค้า
ที่อยู่ในการจัดส่งคืนสินค้า

ฝ่ายคลังสินค้าคลังสินค้า: เลขที่ 1575 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520


นโยบายในการคืนเงิน (Refund)

วิธีการขอเงินค่าสินค้าคืนลูกค้าสามารถแจ้งการ Refund ทางอีเมล์ suwatkarnchang@gmail.com หรือ LINE : @suwatkarnchang จากนั้นทาง สุวัฒน์การช่าง จะทำการตรวจสอบว่าลูกค้าได้ส่งสินค้าดังกล่าวไปแล้วหรือยัง หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายในกำหนดเวลา 30 วัน หรือสินค้าชำรุดเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง และทาง สุวัฒน์การช่าง จะคืนเงินให้กับผู้ซื้อเต็มจำนวน